Garantovaná nabídka služby sociální rehabilitace

 

Požadavky dle zákona o sociálních službách na sociální službu

Oprávnění k poskytování služby (rozhodnutí o registraci)

Plnění povinností poskytovatele uvedených v § 88 (zahrnuje i dodržování standardů kvality sociálních služeb)

Místo poskytování služby

Legionářská 561, Dvůr Králové nad Labem, 544 01

Terén – domácnost klientů, Královédvorsko

Podmínky poskytování služby

Tak, aby byla zachována mlčenlivost o všech skutečnostech, které klient při poskytování služby pracovníků sdělí, mimo oznamovací povinnosti (zanedbávání, týrání či zneužívání dítěte, povinnost ohlásit či překazit trestný čin apod.).

Byly dodrženy stanovené písemné pracovní postupy pro poskytování základních činností.

Byly dodrženy standardy kvality sociálních služeb, požadavky zákona o sociálních službách a dalších relevantních právních norem.

Provozní doba Ambulance:
po – 9:00 – 12:00
st – 9:00 – 12:00
——-
út, čt, pá – 9:00 – 12:00 jen domluvené schůzky
Terén:
po – pá 8:00 – 18:00 jen domluvené schůzkyProvozní doba může být výjimečně omezena v období vybírání dovolených, v době supervizí a školení týmu, během akcí (např. účast klientů na akci), v neplánovaných situacích (havarijní, nouzové) nebo tehdy, když není možné zajistit bezpečný průběh služby. Doba uzavírek nepřekračuje 10% plánované doby poskytování služby.  Všechny změny jsou předem vyvěšeny na webu a dveřích ambulance. Služba není poskytována ve státní svátky. 
Kapacita služby

40h přímé práce týdně, cca:

Poradenství                            800 min
Zprostředkování služeb        75 min
Nácviky                                  390 min
Kontaktní práce                     510 min
Aktivizační služby                  480 min
Ostatní činnosti                       100min

Tzn. 40h přímé práce/ 20h nepřímé práce
Tzn. 70% přímé práce/ 30% nepřímé práce

Ideální vytíženost služby: 60% přímé práce/ 40% přímé práce
tzn.  35h přímé práce/ 25h nepřímé práce

Cena služby

Služba je poskytována bezplatně.

Pokud klient potřebuje doprovod pracovníkem na akci se vstupným nebo doprovod dopravním prostředkem nebo nácvik jízdy dopravním prostředkem, hradí si klient vlastní náklady sám.

 

Související dokumentace

Pracovní postupy k jednotlivým základním činnostem

Hodnocení služby

Záznamy ze služby – elektronická databáze Pepa

 

 

a) NÁCVIK DOVEDNOSTÍ PRO ZVLÁDÁNÍ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU, SOBĚSTAČNOSTI A DALŠÍCH ČINNOSTÍ VEDOUCÍCH K SOCIÁLNÍMU ZAČLEŇOVÁNÍ:

 1. nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů,
 2. nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování,
 3. nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti,
 4. nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru,
 5. nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního podpisu
Obsah úkonu

Pracovník doprovází klienta tak, aby byl klient schopen samostatně pečovat o domácnost – měl byt uklizený, dokázal zvládnout drobné technické práce, aby dokázal hospodařit, uměl se postarat o zvířata, o okolí bydliště.

Pracovník doprovází klienta, který se není schopen samostatně postarat o své záležitosti. Jedná se zejména o nácviky pravidelné osobní hygieny, péči o zdraví, pravidelné stravování, ošacení, pomoc při organizaci volného času, vedení k rozvoji svých dovedností, o nácviky získání a používání kompenzačních pomůcek.

Forma úkonu

Nácvik/ péče o domácnost

Nácvik/ péče o osobu

Cíl úkonu Klient, který samostatně zvládá péči o domácnost
Klient, který se o sebe umí samostatně postarat
Časový rozsah do 60 min
Četnost max. 1x denně
Doba poskytování v otvírací době
Místo poskytování obvykle domácnost klienta, ale i ambulance
Pracovníci posk. úkon především pracovníci v sociálních službách, dále sociální pracovníci

 

b) ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM:

 1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,
 2. nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky,
 3. nácvik chování v různých společenských situacích,
 4. nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi
Obsah úkonu

Pracovník nacvičuje s klientem situace související se společenským prostředím. Jedná se např. o trénování cesty, chování v některých společenských situacích, trénování levného nákupu nebo využívání nějaké běžné instituce.

Pracovník doprovází klienta na místa, která jsou klientovi potřebná k jeho sociálnímu fungování, protože klient cestu nebo úkon bez doprovodu nezvládne nebo zvládne jen s obtížemi. Nejedná se o nácvik, ale jednorázovou akci.

Forma úkonu

Nácvik/ společenské prostředí

Doprovod

Cíl úkonu

Klient, který se orientuje ve svém sociálním prostředí

Klient, který se dostal na potřebné místo nebo zvládl obtížnou situaci

Časový rozsah do 60 min
Četnost max. 1x denně
Doba poskytování v otvírací době
Místo poskytování terén
Pracovníci posk. úkon především pracovníci v sociálních službách, dále sociální pracovníci

 

c) VÝCHOVNÉ, VZDĚLÁVACÍ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI:

 1. upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
Obsah úkonu

Aktivizační činnosti umožňují klientům získat sebedůvěru, ocenění, obdržení zpětné vazby, sounáležitost se společenstvím jiných osob. Prostřednictvím navržených aktivit volnočasového, vzdělávacího i pracovního charakteru se klienti mohou v těchto oblastech rozvíjet a omezit tak své rizikové chování nebo tak řešit ztrátu zájmu o aktivní život.

Neformální rozhovor na nezávažné téma, vzájemné předání informací, společenský rozhovor, revize individuálního plánu apod. Kontaktní práce není poradenská činnost, ale může jí předcházet.

Forma úkonu

Aktivizační činnosti

Kontaktní práce

Cíl úkonu Klient, který obdržel zpětnou vazbu na svou osobu, rozvinul nějakou svou dovednost nebo klient, který dal přednost společenství či aktivitě před pasivním nebo sebedestruktivním trávením volného času (klientem vnímaným jako nepříjemný).
Klient, který má s pracovníkem vybudovaný vztah, klient, který obdržel informace.
Časový rozsah

Aktivizační činnosti do 120 min

Kontaktní práce do 30 min

Četnost

Aktivizační činnosti max. 1x denně

Kontaktní práce max. 5x denně

Doba poskytování v otvírací době
Místo poskytování ambulance, terén
Pracovníci posk. úkon především pracovníci v sociálních službách, dále sociální pracovníci

 

d) POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ:

 1. podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
 2. informační servis a zprostředkovávání služeb,
Obsah úkonu

Prostřednictvím poradenského rozhovoru pracovník klienta podporuje, informuje a doprovází v jeho náročné životní situaci, vede klienta k tomu, aby byl samostatný, informovaný, uměl předvídat rizikové situace, poučit se z historie, dobře se rozhodovat, aktivně přistupovat k řešení problému. Dává klientovi zpětnou vazbu na jeho jednání.

Pracovník doprovází klienta při jednání se třetí osobou nebo s ní jedná sám, vždy však ve prospěch klienta. Klient se naučí využívat k řešení své situace další osoby nebo s těmito osobami sám jednat.

 

Klient se díky předání nějakého užitečného kontaktu pracovníkem naučí využívat nových kontaktů (institucí, služeb, osob) k řešení jeho situace.

Forma úkonu Poradenství
Jednání s dalšími osobami
Zprostředkování kontaktu
Cíl úkonu Klient, který získal potřebné informace a použil je v praxi
Klient, který za pomoci další osoby (osob) vyřešil nějakou situaciKlient, který se dozvěděl o kontaktech, které mu pomohou k řešení jeho situace
Časový rozsah Poradenství – do 60 min
Jednání s dalšími osobami- do 60 min
Zprostředkování kontaktu- do 5 min
Četnost Poradenství – max. 2x denně
Jednání s dalšími osobami – kratší komunikace s další osobou max. 5x denně, schůzka max. 1x denně
Zprostředkování kontaktu – max. 5x denně
Doba poskytování v otvírací době
Místo poskytování ambulance, terén
Pracovníci posk. úkon především sociální pracovníci, dále pracovníci v sociálních službách