Bookmark and Share

Možnost výkonu alternativního trestu

Co jsou obecně prospěšné práce

Obecně prospěšné práce (dále OPP) jsou nejčastěji ukládaným alternativním trestem – tj. trestem nespojeným s odnětím svobody – v České republice. Nabízejí odsouzenému možnost odpracovat si svůj trest, neboli vlastní aktivitou odčinit své trestné jednání. Úspěšně vykonané OPP přinášejí prospěch jak společnosti, (práce odsouzených sleduje obecný prospěch), tak odsouzenému, který v případě vykonaných OPP pokračuje ve svém životě s „čistým štítem“, řečí právníků: „dojde k zahlazení odsouzení“. Nelze také pominout nesporný finanční přínos této alternativy, která nezatěžuje stát vysokými náklady, jako věznění (náklady na jeden den pobytu odsouzeného ve věznici se pohybují kolem 800,- Kč) a přinášejí státu prospěch ve formě zdarma vykonané práce.

Rok 2014

Naše organizace uzavřela smlouvu přímo s Probační a mediační službou v Trutnově. Nyní lze vykonávat obecně prospěšné práce přímo u nás. Přijímáme jak dospělé, tak nezletilé.Rok 2013

Během roku 2013 jsme zprostředkovali obecně prospěšné práce dvěma mužům. Jednalo se o bourací práce v Domu sv. Faustyny a práce na zahradě.