Skip to main content

Informace o zpracování osobních údajů – KLIENTI

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto osobních údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR)

 

Pro Misericordia, o.p.s. je ochrana vašich osobních údajů důležitá. Osobním údajem jsou všechny informace, které se vztahují k vaší osobě. Patří mezi ně zejména jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo a další osobní údaje potřebné pro poskytování služby.

V následujícím textu vás informujeme o zpracování osobních údajů při využívání služeb obecně prospěšné společnosti Misericordia.

Zpracování osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování. V organizaci jsou zavedena pravidla stanovující, kdo mát přístup k vašim osobním údajům a jaké osobní údaje můžeme zpracovávat.

 

SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem vašich osobních údajů je tedy Misericordia, o.p.s., IČO 01875248, se sídlem Štefánikova 1207, Dvůr Králové nad Labem, kontakt: 733 741 994, a to prostřednictvím svých služeb. Misericordia, o.p.s. vaše osobní údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování, bezpečnost….. Vůči správci můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále.

 

PROČ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE – ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A JEJICH PRÁVNÍ ZÁKLAD:

a)      Vaše osobní údaje zpracováváme v   rozsahu, ve kterém jste nám je poskytli před vznikem a v průběhu poskytování služby a/nebo v jakém jsme oprávněni či povinni tyto osobní údaje sami zjišťovat. V celém procesu musíme plnit řadu zákonných povinností, které vyplývají např. ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů; prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 359/1999  Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a dále právní předpisy vztahující se specificky k jednotlivým službám. Osobní údaje jsou uloženy v tzv. spise, který je veden v elektronické a/nebo písemné podobě.

b)      Některé osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu (např. vaše fotky z účasti na námi realizovaných akcích a jejich využití pro propagaci našich služeb.

Popis procesu:

1)      Sociální šetření – během něho zjišťujeme, zda Vám může být naše služba poskytnuta a splňujete podmínky pro poskytování sociální služby

2)      Uzavření smlouvy o poskytování sociální služby – toto je podmínkou pro další společnou práci mezi námi a vámi, bez smlouvy nelze sociální službu poskytovat. Smlouva může být jak ústní, tak písemná.

3)      Poskytování samotné sociální služby – během celého procesu dochází k získávání informací, které jsou nutné ke správnému nastavení sociální služby, k případným změnám v poskytování s ohledem na vývoj vaší situace apod.

4)      Ukončení služby

 

OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME

Jedná se zejména o:

  • identifikační a kontaktní osobní údaje (jméno, příjmení, titul, místo narození, příp. rodné číslo, adresa trvalého pobytu příp. jiná kontaktní adresa, státní občanství, telefonní číslo, e-mailová adresa)
  • dále osobní údaje týkající se vaší sociální situace, což souvisí s naší povinností posoudit, zda je vámi požadovaná služba pro vás vhodná a zda splňujete podmínky pro její poskytnutí, či naplňování uzavřené smlouvy,
  • zvláštní (citlivé) osobní údaje – (jedná se především o osobní údaje týkající se zdravotního stavu) tyto osobní údaje od vás požadujeme pouze, vyžaduje-li to situace a je-li to pro poskytování služby nutné

 

JAK DLOUHO ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

a)      Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývající ze smlouvy o poskytování sociální služby, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy, po ukončení smlouvy archivujeme spis po dobu 10 let, není-li obecně závaznými právními předpisy stanovena lhůta delší. Archivační doba začíná běžet 1. lednem roku následujícím po roce, ve kterém došlo k ukončení služby, po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány.

b)      Osobní údaje, které zpracováváme s vaším souhlasem, uchováváme po dobu, po kterou nám je souhlas platně udělen.

 

JSTE POVINNI NÁM OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVAT?

a)      Předání osobní údajů nutných pro poskytování sociální služby je nezbytné pro plnění smlouvy, pro plnění našich právních povinností nebo ochranu našich oprávněných zájmů. Pokud nám takové osobní údaje neposkytnete, nemůžeme vám službu poskytnout.

b)      Předání osobní údajů na základě vašeho souhlasu je dobrovolné a neovlivňuje poskytování služby.

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle situace zpracováváme osobní údaje, které nám sami předáváte nebo je získáme během poskytování služby. V případech, kdy je to k dosažení účelu poskytované služby nezbytné, doplňujeme tyto osobní údaje o osobní údaji získané z dalších zdrojů.  Jedná se například o informace od třetích stran např. škola, rodinní příslušníci, policie ČR, lékaři.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Příjemcem vašich osobních údajů jsou pouze naši zaměstnanci.

Vedle nich mohou být osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám, ale to pouze v případě, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k těmto osobním údajům (např. orgány činné v trestním řízení, kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu našich práv (např. soud).

Sdílet vaše osobní údaje s dalšími osobami můžeme také na základě vašeho souhlasu (přičemž způsob, podmínky a rozsah předávání vašich osobních údajů třetí straně je vždy v daném souhlasu specifikován).

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování vašich osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně a to v elektronické nebo listinné podobě.

Za účelem ochrany vašich osobních údajů je jasně definován tzv. systém řízení dokumentace a související organizačně technické zabezpečení ochrany, včetně technických, organizačních a personálních opatření. Pro bezpečnost osobních údajů jsou realizovány kontrolní postupy definované interními předpisy. Všichni zaměstnanci, kteří přicházejí ze své pracovní pozice do kontaktu s osobními údaji, jsou proškolováni a vázáni mlčenlivostí.

 

JAKÁ MÁTE PRÁVA

Máte právo na přístup k vašim osobní údajům.

V případě, že jsou vaše osobní údaje nesprávné, nepřesné, máte právo požadovat opravu.

S přihlédnutím k účelům, pro které osobní údaje zpracováváme, máte právo, abychom také doplnili neúplné osobní údaje.

Máte právo na výmaz vašich osobní údajů či na omezení jejich zpracování.

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobní údajů, pokud vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu veřejného nebo oprávněného zájmu.

Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a jež jste nám poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

V případech, kdy ke zpracování vašich osobní údajů vyžadujeme váš souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování vašich osobní údajů po dobu, co byl tento souhlas vámi platně udělen, ani na zpracování vašich osobní údajů z jiných právních důvodů, pokud se aplikují (např. dodržování právních povinností).

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.